Algemene voorwaarden van Hans Pleging Stadsgids

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Hans Pleging Stadsgids., Gebruiker van deze algemene voorwaarden;
- Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en   een overeenkomst op afstand aangaat met de gebruiker;
- Een evenement of arrangement is het pakket van werkzaamheden dat Gebruiker volgens de opdracht voor de Klant moet verrichten.

Artikel 1 Uitsluiting herroepingsrecht
Reserveringen die de Klant maakt zijn definitief. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die de Klant sluit met Gebruiker.

Artikel 2 Algemeen
1: Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een Klant waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2: De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Klant aan Gebruiker verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. In afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3: De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

4: Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5: Indien één of meerdere bepalingen  in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes, Boekingen
1: Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de gebruiker niet.

3: Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de gebruiker de prijs garandeert;
• Gebruiker neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18  jaar.

4: Gebruiker behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen een boeking te weigeren.

5: Na de boeking ontvangt u direct een digitale bevestiging. Mocht u geen e-mailadres hebben dan ontvangt u per post een bevestiging, tevens factuur. De bevestiging/factuur dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen.

Artikel 4 De overeenkomst
1: De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2: Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de gebruiker is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

3: Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4: De gebruiker kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5: De gebruiker zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen meesturen:
a. een verkorte versie van deze voorwaarden waaronder en een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
b. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de gebruiker deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1: Alle werkzaamheden die door Gebruiker worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3: Indien Klant derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Gebruiker overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Gebruiker om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Gebruiker.

4: De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Klant in rekening te brengen.

 5: Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat gebruiker is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6 Betalingen en tarieven
1: Het factuurbedrag dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening acht werkdagen voor de datum waarop het evenement plaatsvindt op de rekening van gebruiker te zijn bijgeschreven. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Gebruiker aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Klant niet op. Wanneer de factuur of restbedrag contant wordt betaald, berekend de gebruiker een bedrag aan kosten van € 15,00 excl. 21% btw.

2: Mits overeengekomen, kan na schriftelijke overeenstemming met Gebruiker na het arrangement een eind- of nafactuur worden gestuurd. Uiterlijk vijf werkdagen na factuurdatum dient het restant van het orderbedrag aan Gebruiker te zijn voldaan. In dit geval wordt € 19,50 administratiekosten exclusief 21% BTW in rekening gebracht.

3: Voor een factuurbedrag tot € 2.500,00 vraagt Gebruiker een aanbetaling van 40% bij het geven van de opdracht. Het restant van 60% dient tien dagen voor de datum waarop het arrangement plaatsvindt te zijn voldaan. Bij factuurbedragen hoger dan € 2.500,00 vraagt Gebruikers een aanbetaling van 40%, en daarna een 2e termijn van 30% halverwege. Het restant van 30% dient tien dagen voor de datum waarop het arrangement plaatsvindt te zijn voldaan.

4: Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

5: Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6: Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de gebruiker dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

7: Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de Gebruiker de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim zoals in deze voorwaarden bepaald tot aan de dag van betaling.

8: Indien de gebruiker na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” - verschuldigd. De incassokosten worden voor consumenten berekend overeenkomstig het "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012" met een minimum van € 40,00.

Artikel 7  Termijnen
1: Opgegeven termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2: Indien de Klant ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de Klant van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3: Het bepaalde in dit artikel laat de verplichting van de Klant de overeengekomen,  bedongen dan wel verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

4: De gebruiker is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Klant  vooruitbetaling of zekerheid van de Klant te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
1: Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
-  Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
-  na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen.
-   in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts   toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
-    Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2: Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3: Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4: Indien een boeking wordt geannuleerd, dan wel gewijzigd, worden per boeking de volgende bedragen in rekening gebracht:

a:  Bij annulering van een groepsevenement uiterlijk 20 werkdagen voor het tijdstip waarop het evenement zou plaatsvinden wordt € 150,00 in rekening gebracht. Kosten van ingehuurde partijen worden altijd in rekening gebracht.

b: Bij annulering tussen 20 werkdagen tot 9 werkdagen voor het tijdstip waarop het evenement zou plaatsvinden wordt 70% van de reserveringssom in rekening gebracht. Kosten van ingehuurde partijen worden altijd in rekening gebracht.

c: Bij annulering binnen 8 werkdagen voor het tijdstip waarop het evenement zou plaatsvinden wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht, inclusief eventuele kosten van ingehuurde partijen.

5: Gebruiker behoudt steeds het recht aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Inhuur  en annulering door event bureaus

1: Het tarief voor de inhuur van een gids is op basis van een 2 uur durende tour.

2: Voor arrangementen zoals Walking- en floating dinners is het tarief gebaseerd op maximaal 4 uur.

3: Elk half uur meer (dan de maximale duur) of een deel van een half uur kost € 15,00 excl. 21% BTW

4: Op tours waarvoor specifieke vakkennis vereist is, komt een toeslag van € 25,00 excl. 21% BTW

5: Voor rondleidingen in musea en fietstours geldt een maximum van 15, voor wandeltours is dat 20 per gids (in Amsterdam is dat 15 personen per gids)

6: De vergoeding voor de geleverde diensten dient binnen de afgesproken termijn te zijn bijgeschreven op de rekening.

7: Voor tours buiten Amsterdam, Alkmaar of Haarlem, dienen de reiskosten en reisuren vergoed te worden door de opdrachtgever, zoals afgesproken in de tarievenlijst

8: Annulering door opdrachtgever bij bevestigde boekingen
a: Het is mogelijk om tot en met 10 dagen voor aanvang van de tour kosteloos te annuleren.
b: Bij annulering vanaf 10 tot 5 dagen voor aanvang van de tour wordt 50% van de afgesproken vergoeding door de gids berekend .
c: Bij annulering vanaf 5 dagen tot 72 uur voor aanvang van de tour wordt 75% van de afgesproken vergoeding door de gids berekend.
d: Bij annulering vanaf 72 uur en in geval van een “no-show” wordt 100% van de afgesproken vergoeding door de gids in rekening gebracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1: Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2: Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3: Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4: De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

5: Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een evenement.

Artikel 11  Overmacht
1: Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3: Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

2.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Hans Pleging Stadsgids voor:

vinkje persoonlijk aanpak

vinkjeeen onvergetelijk uitje

vinkje op maat gemaakt

vinkjerondleidingen

 

© 2016 - 2022 HP | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel